Rada Naukowa

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybył

Profesor nauk rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego działalność badawczo-naukowa dotyczy obszaru inżynierii rolniczych procesów produkcji i eksploatacji maszyn rolniczych. Wiodące kierunki badawcze to ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne aspekty wprowadzania postępu technicznego do produkcji rolnej, postęp techniczno-technologiczny w procesie produkcji buraka cukrowego, technika i technologie zagospodarowania objętościowych produktów paszowych, ekologiczne aspekty procesów produkcji rolniczej oraz zagospodarowania odpadów rolno-przemysłowych.

Opublikował łącznie prawie 600 prac, w tym 155 to oryginalne prace twórcze, jest współautorem 17 podręczników akademickich i monografii. Prezentował swoje osiągnięcia naukowe na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Jego dorobek wyróżnia także bardzo szeroka działalność w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej wśród producentów sektora rolno-żywnościowego. W zakresie kształcenia kadr wypromował 3 doktorantów oraz wykonał wiele recenzji prac doktorskich oraz oceny dorobku w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Kierował 6 projektami badawczymi, w tym międzynarodowym oraz był głównym wykonawcą w 7 projektach.

W zakresie działalności organizacyjnej Jego aktywność obejmuje pełnienie funkcji z wyboru oraz z mianowania. Od 2008 do 2016 r. był prodziekanem Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Biosystemów, a od roku 2020 kierownika Katedry Inżynierii Biosystemów oraz kieruje Zakładem Inżynierii Rolniczej.

Prowadzi także działalność organizacyjną poza Uczelnią, m.in. jest członkiem Sądu Konkursowego o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA „Agro-Premiery” w Poznaniu, współorganizował wystawy: Agro Show (2001-2018), Zielone Agro Show (2002-2018) i Opolagra (2009-2015). Wcześniej organizował Polski Pokaz Buraczany w Chodowie (1995-2001).

Współpracuje z instytutami naukowymi i uniwersytetami zagranicznymi, przede wszystkim w Niemczech, Francji i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, European Society of Agricultural Engineering i International Institute for Beet Research. Ponadto jest jedynym przedstawicielem naszego kraju w komisji ekspertów AGRITECHNICA Neuheiten-Aktion Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. tj. komisji ds. nowości targów Agritechnica w Hanowerze, jednej z największych wystaw techniki rolniczej na świecie.

Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany nagrodą JM Rektora, posiada Srebrny Krzyż Zasługi (1999 r.) i Medal Zasłużony dla Rolnictwa (2012 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).

Rozwiń
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
Eur Ing CEng MIStructE

Emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej. Autor prawie 300 publikacji naukowych. Autor i współautor lub edytor i współedytor 16 książek w języku polskim i języku angielskim. Zajmuje się działalnością projektową i ekspertyzową. Opracował ponad 300 ekspertyz. Autor lub współautor ok. 80 prac projektowych, w kraju i za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii), za które trzykrotnie uzyskał nagrodę Mister Budownictwa. 

Publikuje w: Corrosion, Journal of Civil Engineering and Management, Journal of Physico-Chemical Mechanics, Bautechnik, Archives of Civil and Mechanical Engineering, The Structural Design of Tall and Special Buildings, Procedia Engineering i Engineering. Przewodniczący Komisji Nauki PZITB o. P-ń i członek Komitetu Nauki PZITB oraz Przewodniczący Komitetu Ekologii PZITB. Wieloletni przewodniczący Rady Programowej Biuletynu WOIIB, który stworzył. Laureat wielu nagród ministerialnych i Rektora PP oraz CUTOB, PZITB i NOT. Posiada pełne uprawnienia projektowo-wykonawcze, rzeczoznawca budowlany. 

Od 30 lat członek stowarzyszony Institution of Structural Engineers w Wielkiej Brytanii z tytułem MIStructE i międzynarodowymi uprawnieniami konstrukcyjnymi. Wpisany przez Engineering Council na listę Królewskich Inżynierów Uprawnionych z tytułem CEng, z międzynarodowymi uprawnieniami projektowo-wykonawczymi. W 1995 r. uzyskał europejskie uprawnienia projektowo-wykonawcze i tytuł Eur Ing. Członek Council on Tall Buildings and Urban Habitat z siedzibą w USA oraz International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), a także International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Współpracuje z University of Greenwich, University of Nebraska, Auburn University, politechnikami w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Koszalinie, Berlinie, Karlsruhe, z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Uniwersytetem Zielonogórskim. Za 2018r. nagroda Polski Hekules.

https://builderpolska.pl/2019/08/02/inzynier-erudyta/ https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_B%C5%82aszczy%C5%84ski

Rozwiń
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP

Inżynier budownictwa lądowego, dr habilitowany nauk technicznych, profesor PP, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej (Technologia i Organizacja Budownictwa), ukończył studia podyplomowe w Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (Budownictwo Miejskie) i École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne – obecnie L’Institut Mines-Télécom (IMT) Atlantique (Transfer Technologii).

Zaangażowany we współpracę międzynarodową – realizacja projektów ERA Inżynieria i Inżynier przyszłości – współpraca międzynarodowa w celu internacjonalizacji Politechniki Poznańskiej (specjalności II stopnia Structural Engineering i Construction Engineering and Management prowadzone w języku angielskim).

Posiada doświadczenie w pracy zarówno w dużej korporacji budowlanej, biurze handlu zagranicznego, jak i kierowaniu własnym przedsiębiorstwem MSP (produkcja innowacyjnych materiałów budowlanych – modyfikatorów betonu cementowego).

Odbył staże w ośrodkach badawczych we Francji (CERIB Epernon, CESTB Saint-Remy-Les-Chevreuse, Universite d’Artoise – Bethune), Szwajcarii (EPFL) – Lozanna, Finlandii (HAMK University) – Hammelina, USA (MIT) – Cambridge.

Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Budowlanej w Instytucie Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Grupa badawcza ukierunkowania na zarządzanie elastyczne z wykorzystaniem lean i agile management. Zaangażowany we współpracę międzynarodową zwłaszcza w dziedzinie wprowadzenia elastyczności w zarządzaniu w budownictwie (zarówno w projektowaniu, jak i realizacji i eksploatacji – w całym cyklu życia). Organizator corocznych workshopów w zakresie elastycznego zarządzania w budownictwie. Inicjator współpracy z MIT w dziedzinie elastycznego projektowania inżynierskiego. Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – egzaminator (uprawnienia budowlane).

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, rzeczoznawca budowlany. Laureat nagród JMR za działalność naukowa i organizacyjną. Wyróżniony tytułem Młodego Mistrza Techniki (1988), odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Rozwiń
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

Inżynier, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział Zarządzania), Politechniki Poznańskiej (Wydział Inżynierii Zarządzania), Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania).

Autor około 250 publikacji naukowych, raportów i opracowań. Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Marketingu. Ekspert i konsultant z zakresu organizacji i zarządzania; menedżer z wieloletnim doświadczeniem (zarząd, nadzór właścicielski); wykładowca akademicki (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski).

Członek zagranicznych (m. in. Academy of International Business, European Academy of Management, European Society for Agricultural Engineers (EurAgEng), The International Society for Professional Innovation Management) lub krajowych (Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwa Ekonomiczne, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i inne) stowarzyszeń i instytucji. Autor i koordynator kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych.

Aktywnie udziela się w radach naukowych polskich i zagranicznych czasopism, sympozjów i konferencji. Ekspert oraz członek rady naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (ekspert w ramach panelu biznesu) oraz doradca Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania. W swojej pracy naukowo badawczej, dydaktycznej i zawodowej koncentruje się na problemach restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, z uwagą na: strategie rozwoju, modelowanie biznesu, zarządzanie procesowe, innowacyjność, budowanie relacji, odnowę strategiczną, podnoszenie efektywności, projektowanie nowoczesnych struktur, systemów i metod zarządzania (lean, flexibility, agility), zarządzanie okazjami, czy też doskonalenie i rozwój kompetencji kadry menedżerskiej. Jest założycielem i przewodniczącym zespołu badawczego ds. modelowania biznesowego i analiz strategicznych. Doświadczony trener, konsultant i szkoleniowiec.

Rozwiń
Prof. dr hab., dr hc. multi Bogdan Nogalski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Profesor tytularny nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej w latach 1973-2018 pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Biottera w Bukareszcie [2004] i Politechniki Śląskiej w Gliwicach [2016]. Zajmuje się problemami zarządzania organizacjami oraz doskonalenia różnorodnych form organizacji i systemów zarządzania. Specjalnością naukową jest problematyka dotycząca różnorodnych aspektów zarządzania strategicznego, w tym innowacyjność. Autor wielu oryginalnych – z tego zakresu – prac naukowo badawczych, aplikacyjnych oraz ekspertyz. Pełni i pełnił odpowiedzialne funkcje w środowisku naukowym.

Jest Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003-2020 był jego Przewodniczącym. W latach 2007-2016 był członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w latach 2013–2016 jej Przewodniczącym i członkiem Prezydium tej Komisji. Doświadczony ekspert ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prof. Bogdan Nogalski to doświadczony członek Rad Nadzorczych różnych przedsiębiorstw i instytucji. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej SEKO S.A. w Chojnicach.

Rozwiń
Krzysztof Santarek
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 45-letnie doświadczenie w nauce, badaniach, projektowaniu, consultingu i zarządzaniu. Dyplom mgr inż. mechanika, specjalność : ekonomika, organizacja i planowanie w przemyśle budowy maszyn (dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał w 1975 r., doktora habilitowanego w 1989 r. Od 2000 r. jest profesorem nauk technicznych. Reprezentowane dyscypliny i specjalności naukowe: Inżynieria Produkcji (specjalności: modelowanie, analiza i projektowanie systemów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, organizacja i sterowanie produkcją, zaawansowane systemy produkcyjne i komputerowa integracja wytwarzania) oraz Nauki o Zarządzaniu (specjalności : zarządzanie produkcją i logistyką, zarządzanie technologiami i innowacjami, zarządzanie przedsiębiorstwami).

Pracownik Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Były dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz były dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. Prezes Fundacji Technology Partners –Centrum Zaawansowanych Technologii (www.technologypartners.pl). Autor 16 książek i ponad 150 prac naukowych, licznych projektów, opinii i ekspertyz dla przemysłu, NCN, NCBiR, PAN, wydawnictw, instytucji centralnych i regionalnych Promotor 12 doktoratów. Kierownik i wykonawca ponad 50 projektów naukowo-badawczych, w tym międzynarodowych (FP7, H2020, i inne). Członek szeregu renomowanych krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych, w tym: .Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (członek prezydium), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, European Academy on Industrial Management (vice-prezes – członek zarządu), European Association of Research and Technology Organisations (EARTO), International Federation of Information Processing (IFIP), K4I – Knowledge for Innovation (platforma Parlamentu Europejskiego), były członek NATO Research and Technology Board, były członek Rady Naukowej IOiZwP Orgmasz oraz Instytutu Technologii Eksploatacji, były członek i przewodniczący Rady Naukowej OBK Koprotech.

Rozwiń